Privacyverklaring
Bij Uitgeverij Arcturus vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacy statement leest u hier meer over.

Privacy Policy
Uitgeverij Arcturus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uitgeverij Arcturus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
▪ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
▪ Alleen persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
▪ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
▪ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
▪ Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Uitgeverij Arcturus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees
Persoonsgegevens van abonnees worden door Uitgeverij Arcturus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
▪ Toesturen van tijdschriften en nieuwsbrieven;
▪ Toesturen van inlogcodes zodat een abonnee in kan loggen op beveiligde omgeving van onze websites.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ Het inschrijfformulier op één van de websites van Uitgeverij Arcturus;
▪ Inschrijfformulieren die op events of bij opleidingsinstituten worden ingevuld;
▪ Inschrijvingen die per email binnen komen;
▪ Telefonisch opgegeven abonnementen.

De gevraagde gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier zullen door Uitgeverij Arcturus worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van een abonnement. Daarna zullen de gegevens in de financiële administratie voor zolang de wet dat voorschrijft bewaard worden.

Verwerking van persoonsgegevens van ZZP-ers
Uitgeverij Arcturus huurt voor diverse werkzaamheden ZZP-ers in. Persoonsgegevens van ZZP-ers worden door Uitgeverij Arcturus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
▪ Uitvoering geven aan de overeenkomst die schriftelijk dan wel mondeling met deze ZZP-ers is overeengekomen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Uitgeverij Arcturus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
▪ Voornaam;
▪ Tussenvoegsel;
▪ Achternaam;
▪ Adres;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Kopie ID;
▪ Bankgegevens;
▪ VAR-verklaring.

De persoonsgegevens worden door Uitgeverij Arcturus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft. Daarna worden de gegevens in de financiële administratie voor zolang de wet dat voorschrijft bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Uitgeverij Arcturus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
▪ Administratieve doeleinden;
▪ Communicatie over de opdrachten;
▪ Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
▪ De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Uitgeverij Arcturus de volgende persoonsgegevens van leveranciers vragen:
▪ Voornaam contactpersoon;
▪ Tussenvoegsel;
▪ Achternaam contactpersoon;
▪ (Zakelijk) Telefoonnummer;
▪ (Zakelijk) E-mailadres;
▪ (Zakelijk) Adres;
▪ Geslacht;
▪ Bankrekeningummer.

De persoonsgegevens worden door Uitgeverij Arcturus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor zolang de wet dat voorschrijft.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
▪ Het toesturen van tijdschriften;
▪ Het toesturen van nieuwsbrieven
▪ Het toesturen van inlogcodes
▪ Het toesturen van overige relevante informatie aangaande de uitgifte van onze tijdschriften en nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Uitgeverij Arcturus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
▪ Alle personen die namens Uitgeverij Arcturus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
▪ Buiten kantoortijden kunnen geen mensen het pand betreden die niet in dienst zijn van Uitgeverij Arcturus, dat geldt ook voor de ZZP-ers die Uitgeverij Arcturus inhuurt;
▪ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
▪ We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
▪ Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
▪ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
▪ Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@uitgeverijarcturus.nl.